Administratívne práce

Evidencia vozidiel

Od 01.12.2019 sú obhliaky VIN čísla zrušené.

PRIHLÁSENIE NOVÉHO VOZIDLA
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz /osvedčenie o evidencii
 • Zákonné poistenie /poistná zmluva alebo biela karta
 • Splnomocnenie /úradne overené
 • Doklad o nadobudnutí /faktúra
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluva o zabezpečovacom prevode
 • Coc (certifikát o konformite)
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
PRIHLÁSENIE VOZIDLA Z INÉHO OKRESU
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluva o zabezpečovacom prevode
 • Evidenčné čísla (špz)
 • Držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
PRIHLÁSENIE VOZIDLA V RÁMCI OKRESU (PREPIS)
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluva o zabezpečovacom prevode
 • Držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
ODHLÁSENIE VOZIDLA NA INÉHO DRŽITEĽA
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
 • Údaje o novom držiteľovi
 • Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • Právnická osoba: názov spoločnosti, adresa, ičo
PRIHLÁSENIE DOVEZENÉHO VOZIDLA ZO ZAHRANIČIA
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Roznodnutie z obvodneho úradu + zakladný technický opis
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
ODHLÁSENIE VOZIDLA DO INÉHO ŠTÁTU
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Protokol o kontrole originality
 • Údaje o novom držiteľovi
 • Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • Právnická osoba: názov spoločnosti, adresa, ičo
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
VYRADENIE VOZIDLA Z EVIDENCIE
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Protokol o recyklácii /zošrotovanie vozidla
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
VÝMENA TECHNICKÉHO PREUKAZU
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
VÝMENA EVIDENČNÝCH ČÍSEL
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Evidenčné čísla
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
ZMENA BYDLISKA (PRESŤAHOVANIE)
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla, ak je zmena v okrese
 • Držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla, ak je zmena do iného okresu
 • Evidenčné čísla ak je zmena bydliska do iného oresu
ZMENA FARBY
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Protokol o kontrole originality
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
EVIDOVANIE ZMIEN VO VOZIDLE, KTORÉ VYKONAL OBVODNÝ ÚRAD DOPRAVY (ZAPÍSANIE ŤAŽNÉHO ZARIADENIA, ZAPÍSANIE PNEUMATÍK, PRESTAVBA)
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii) – kópia povodného
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
ZRUŠENIE VLASTNÍKA (LEASING, ÚVER)
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Splnomocnenie + výpis z obchodného registra z leasingovej spoločnosti
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
VÝMENA DOKLADOV V PRÍPADE STRATY, ODCUDZENIA, POŠKODENIA
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Čestné prehlásenie o strate alebo potvrdenie o nahlásení z polície
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
DEDIČSTVO
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Dedičské konanie - overené
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
DOČASNÉ VYRADENIE VOZIDLA Z PREMÁVKY, ZARADENIE VOZIDLA DO CESTNEJ PREMÁVKY, ZÁPIS KRÁDEŽE A NÁLEZU VOZIDLA
POTREBNÉ DOKLADY:
 • Technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • Zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • Splnomocnenie (úradne overené)
 • Rozhodnutie z obvodného úradu o dočasnom vyradení / zaradení alebo potvrdenie z polície o ukončení konania
 • Ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • Držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla